چاپ این خبر
کد خبر : 66686
۵:۱۸ ب.ظ - سه شنبه ۱۳۹۵/۱۰/۲۱
خاطره 25 دی به گویش خوانساری؛

گردان یا زهرا، گردان خط شکن خوساریا

گردان یا زهرا که معروف به گردان خط شکن خوساریا اسمژ به یگ حساب ویژایژ واکرتبه که هر عملیاته سخت یا ضد پاتک یا خطای خطر ناک اکثرژژ به گردان یا زهرا محوله کرت.

به گزارش پایگاه خبری چشمه سار، سال۶۴گردان یازهرا از لشگر امام حسین مقرمون شهرک دارخویین به که عراق هی اتومه وا با هواپیماژژ بمبارونه کرت ریریه شهرک یگ بیابونه وسیعی به که هر گردان یا واحدی بشه مینه این بیابونه واس خوژژ یگ مقری راس کرت

از جمله گردان هما که اسمژ به گردان یا زهرا یگ مقریمون با کمک هم با وچا راس کرت که نمونه به

از خوسار اکیپ حج مجتبی اژدری با کارگراژ بومنده وا شروع به راس کرتن مسجد وا دسشوی وا توالتژون کرت که وچا زونده که مینه کل لشگر امام حسین هاما نمونیدمین تازه اکثر تدارکاتمون جی از خوسار تامینه گنا جوری که یادمو بعضی وقتا از گردانیتر به عنوان مهمونی اتومیدنده گردان هاما واس صبحونه هالا که ادینان بابا این سفره وحدت به خاطره عسلای خوسار به که اونا اصلا رنگ عسلژون ندیبه وا هاما بهترین تدارکات توسط همین مردم خوسار تامینه گناهمین مسجدمون جوری به که بعضی وقتا غیراز گردان خومون واس دیگر گردانا جی اتومیدنده واچن کلاسه مثلا قران یا احکام وا از این جور کلاسا که مون بعد از جنگ با خانوادم بشتان یگ سری واچن همه بروپنجراژون با دسشویا وا شیر الاتژون همه این عربا ببرتبه این که داژان گردانمون نمونه به وچا گردان واپرسدین زونده نه اینکه امگوابو از خومون تعریف بکران بلکه واقعیت همینو که اموات چون اکثر وچا گردان خوساریدنده همه کارامون استسنا به مثلا یکیژ موقع استراحت بین روا که کلاسمون ندارت یا خط درنیدمین یا خبری نبه وازیای خوساریمونه گفت که از گردانای اطراف اتومیدنده دیر هاما تا وازیامون بینده یگ رو با وچا خره سو پالونه سو خودتا بسو که امدم وازیمونه کرت

یگ رو اون تعدادی که کوپ گناده که نوبت این گروهه به که وروزنده اونا که کوپیدنده یکیژون شهید مجید علای به

از این گروهه جی هامایدمین که یکی از یارامون اقا محمد معصمی به اقا همینکه اقا ممد بومه ورپرو با سر زانیژ بیکفت پا چشمه شهید مجید علایی که پا چشمژ ورم بکرت وا سیا گنا که وچا تا چند وقت به مجید خدا بیامر اژونوات این بادنجونه ممدا اقاو که هر وقت امونگوا حالژ واپرسمین امونوات بادنجونه ممد چطیرو ری این حساب که داژنده مثلا طرف بادنجونژ بکاشتی پا چشمژ

خلاصه این یکی از وازیامون به یکیترژ کمربند وازی به که هر وقت که اون وازیمون دارت جمعیت تماشا گرامون جی ویشتر به چون هیجان زیادیژ دارت وا کمربند به که یا امونه خورت یا بیمونخوست یکی از وازیامونجی کوپ ارمنی به که یادمو اونجی مینه دو گروه تقسیمه گنادمین وا وازیژ اینجور به که اون گروهه ادگوا کلاژون به هم نده وا سر پا ویسنده وا دساژون ری شونه هم همادو گوشدارنده بعد یکی با کمربند دیر وچا تودخورو وا نباید اجازه هادو که اون گروه وروزو بالا

یگ روجی که این وازیمونه کرت علی نور هاشمی که بومه وروزو چنان از دیر خیزژ ورگفت وا بپرا ری وچا که همه وچا ری هم ریشگانده که وا جی باز دس پا وچا داقون گنا

خاب این از وازیای خوساری واما وازیای عمومی مثل فوتبال اکثر وچا مینه تیم نصر یا فجر دردنده وا از قبل خب با هم هماهنگیدنده که فوتبالژون جی مینه لشکر حرف اولژ بیدخوس

ولی مون خومویشتر والیبالم وازید کرت کم اشیدان طرف فوتبال یعنی راسژ اشیدان ولی مونژون واس توپ جمع کن که بشان از ته واچن توپ اینا باران همی

ولی والیبال با داش اکبر رمضانی وا چنتاتر وچا حریف والیبالیمون ندارت چون مون رشته وازیم والیبال به با داش اکبر قبل از جبهه مینه خوسار تیم نصر وا تیم مرزبان که بهترین والیبالیستای اون موقع خوسارژ دارت

خاب این مال ورزشمون وا تفریحمون وا تدارکاتمون وا مقرمون وا مسجدمون وا سنگرامون وا اما از رزممون

عملیات فاو خطر ناکترین سه راهی که موجب ازاد سازی فاو عراق گنا توسط وچا گردان یا زهرا به خط ام القصر خطر ناکترین خط دشمن مینه خاکه عراق منطقه استراتیژیکی که عراق اگر یاژ هادگفت یعنی فاوژ هاگفتبه این توسط وچا هاما محافظته گنا این شالله بعدا از رشادتهای گردان ویشتر اداژان که در واقع شهید حج حسین خرازی ری این گردان یا زهرا که معروف به گردان خط شکن خوساریا اسمژ به یگ حساب ویژایژ واکرتبه که هر عملیاته سخت یا ضد پاتک یا خطای خطر ناک اکثرژژ به گردان یا زهرا محوله کرت

خاب نثار ارواح کلیه شهدا بخصوص شهدای گردان یا زهرا همشون فاتحه وا صلوات
اینجی از این خاطریه که نسل اینده زونبو که وچای خوسار چه نقشی مینه جبهژون دارت وا افتخار بکرنده به اینا

پی نوشت:

حق نشر این خاطرات برای ایثارگر خوانساری آقای علی اکبر بخشی محفوظ می باشد، در صورت چاپ و نشر خاطرات دین قانونی و شرعی وجود دارد.

اضافه کردن دیدگاه جدید

جدیدترین ها