آرشیو موضوعی : مهدویت

زعیم حوزه علمیه اصفهان گفت: رسیدگی به حوائج مردم، در وقت احتیاج آنان واجب است، نه مستحب. هر کسی باید به اندازه وسعش گره از کار مردم بگشاید؛ این واجب، واجب مالی نیست، واجب تکلیفی است.

جدیدترین ها