آرشیو موضوعی : سیاست داخلی

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: عده ای با ادعای آزادی بیان، راهبردهای مهم امنیتی کشور را زیر سوال می برند و در طریق تضعیف و تخریب توانمندی‌ های امنیتی نظام، گام بر می دارند و البته گویا مرسوم شده است که عده ای به بهانه آزادی بیان بسیاری از توانمندی ها و دستاوردهای عرصه ها و ارکان مختلف نظام را زیر سوال ببرند و از جمله در این میان قوه قضاییه را نیز تخریب و تضعیف کنند.
صفحه 1 از 3123

جدیدترین ها